Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Czcionka:

 

DODATKI MIESZKANIOWE - ZASADY PRZYZNAWANIA


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
◾najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
◾osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
◾osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
◾innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
◾osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od:

Przeciętny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy.

dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

1. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ,
 2. 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym ,obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
◾Powierzchnie użytkowe zajmowanego lokalu

normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:
◾35 m2 - dla 1 osoby
◾40 m2 - dla 2 osób
◾45 m2 - dla 3 osób
◾55 m2 - dla 4 osób
◾65 m2 - dla 5 osób
◾70 m2 - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30%
◾45,50 m2 - dla 1 osoby,
◾52,00 m2 - dla 2 osób,
◾58,50 m2 - dla 3 osób,
◾71,50 m2 - dla 4 osób,
◾84,50 m2 - dla 5 osób,
◾91,00 m2 - dla 6 osób, albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
◾52,50 m2 - dla 1 osoby,
◾60,00 m2 - dla 2 osób,
◾67,50 m2 - dla 3 osób,
◾82,50 m2 - dla 4 osób,
◾97,50 m2 - dla 5 osób,
◾105,00 m2 - dla 6 osób.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w:
◾w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 pok.22. tel. 24-261-14-14

 Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):
◾ dowód osobisty
◾ tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
◾ właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
◾ zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
◾ odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
◾ zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja z terminarzem)
◾ decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego
◾ aktualny wyrok alimentacyjny
◾ zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
◾ zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
◾ zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
◾ zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów
◾ zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
◾ zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do "Dodatków Mieszkaniowych" celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym
◾ faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego oraz inne.

 


 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny